...

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

STAJ RAPORU VE BİTİRME ÖDEVİ ÇALIŞMALARI  UYGULAMA ESASLARI

1. Amaç

Bu usul ve esaslar Nevşehir Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Amaç, fakülte öğrencilerinin, eğitim öğretim programlarına göre istenen seviyeye ulaşıp ulaşmadıklarını tespite yarayan staj ve bitirme ödevi çalışmalarının tabi olduğu esasları belirlemektir.

2. Başlama Yılı

Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde -hazırlık sınıfı hariç- üçüncü yılına girip de üçüncü sınıf derslerinden en az birine kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili bölüm başkanlığınca tayin edilecek bir danışman öğretim elemanı gözetiminde staj veya bitirme ödevi çalışmalarına başlamakla yükümlüdür.

3. Tercih

Öğrenciler staj veya bitirme ödevi çalışmalarından hangisini yapacağını, araştırma yöneticisinin onayını alarak kararlaştırır. Staj yapılması durumunda da bitirme ödevi ile ilgili esaslar uygulanır. Bu takdirde, öğrenci, idareye bir dilekçe ile başvurarak, stajla ilgili idari işlemleri de başlatır.

4. Staj Raporu Ve Bitirme Ödevi

Staj raporu ve bitirme ödevi çalışması; biri araştırma projesi safhası diğeri araştırma raporu safhası olmak üzere iki aşamadan oluşur. Bunlardan ikincisi , ilkinin devamından ve geliştirmesinden ibarettir.

5. Araştırma Konusu

Araştırma konusu, mümkün olduğu ölçüde, uygulama programında örnekleri verilmiş olan ve araştırma yöneticisinin uzmanlığına giren bilim dalları içinde öğrencinin eğitim ve yeteneği de göz önünde tutularak araştırma yöneticisi tarafından belirlenir. Kararlaştırılan konu, mümkün olduğu kadar uygulamaya yönelik olmalıdır.

6. Uygulama Programı

Uygulama programları dekanlık tarafından düzenlenerek, işlem takviminde belirtilen tarihlerde öğrencilere ve araştırma yöneticilerine duyurulur. Araştırma yöneticileri Fakülte öğretim üyelerinden oluşur. Dekanlık tarafından her araştırma yöneticisine unvan ve görevi göz önünde tutularak öğrenci kontenjanları tahsis edilir. Araştırma yöneticiler, haftada iki saati öğrencilerin staj veya bitirme ödevi çalışmasına ayırmakla yükümlüdür. Bu iki saate haftalık ders programında yer verilir.

7. Araştırma Projesi (Araştırma Ön Raporu)

Araştırma projesi yaklaşık beş daktilo sayfasından oluşur ve araştırma konusu, konunun önemi, araştırmanın gayesi, araştırmanın sınırları, varsayımlar, araştırma metodu, geçici plan, geçici bibliyografya hususlarında yapılacak açıklamaları kapsar.

8. Çalışmaların Teslimi

Her öğrenci işlem takviminde belirtilen tarihlerde araştırma projesini veya araştırma raporunu, araştırma yöneticisine teslim eder.

9. Tekrara Kalma

Staj veya bitirme ödevi çalışmalarından tekrara kalan öğrenci staj veya bitirme ödeviyle ilgili tüm işlemleri, aynı araştırma yöneticisine bağlı kalarak, her defasında yeni baştan yapmak zorundadır.

10. Değerlendirme

Staj veya bitirme ödevi çalışmaları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu araştırma projesi notunun %30'u ile tamamlanmış çalışma notunun %70'i toplanarak hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, araştırma raporu notu ile başarı notundan her birinin en az 50 puan olması gerekir.

11. Öğrenci İşleri Biriminin Görevleri

Fakülte öğrenci işleri birimi, her araştırma yöneticisi için ayrı ayrı "staj/bitirme ödevi izleme kartları" düzenleyerek, öğrencilerin başarı durumunu takip etmek ve ilgili öğrencilerin numara ve adlarının yer aldığı "staj/bitirme ödevi sonuç listeleri"ni araştırma yöneticilerine göndermekle yükümlüdür.

12. Sonuç Listeleri

Her araştırma yöneticisi, öğrencilerin aldıkları notları ve ortalamaları gösteren "staj/bitirme ödevi sonuç listeleri"ni öğrenci işleri birimine en geç işlem takviminde belirtilen tarihlerde teslim eder.

13. İşlem Takvimi

Staj raporu ve bitirme ödevi çalışmalarında, ilgililer "staj/bitirme ödevi işlemleri takvimi"nde gösterilen tarihlere uymak zorundadır.

14. Yürürlük

Bu usul ve esaslar ilgili bölüm başkanlıkları tarafından yürütülür.